Често задавани въпроси 

 
Често задавани въпроси
         
Кой може да участва в игрите на Български спортен тотализатор?

В игрите на Български спортен тотализатор – Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри, могат да участват само пълнолетни лица, т.е. навършили 18 години.

 

Какво е необходимо, за да участвам в игрите на Български спортен тотализатор?

В игрите на Тото 1 и Тото 2 може да участвате като:

 • попълните фиш за желаната игра, издаден от Български спортен тотализатор, като маркирате избраните от вас знаци или числа в поне една от областите на фиша;
 • избрете да играете с автоматично попълнен от системата фиш за залог.

Предавате фиша си на касиер-приемчика за обработка от терминалното устройство. Системата проверява неговата редовност, отчита големината на залога и издава квитанция за направения залог. Важно е да проверите дали съдържанието на издадената квитанция съвпада с направените от вас предвиждания.

Квитанцията съдържа следната информация:

 • адреса на Български спортен тотализатор;
 • номера на тиража, за който е валидиран залогът;
 • дата и час на валидиране на залога;
 • номера на терминала, от който е валидиран залогът;
 • номера на касиер-приемчика, при който е валидиран залогът;
 • наименованието на играта, за която участва залогът;
 • поредния номер на квитанцията;
 • номера на системата за съкратено записване (в случаите, когато е маркирана такава);
 • абонамент (в случаите, когато е попълнено полето за АБОНАМЕНТ);
 • числата/знаците, които сте попълнили в подадения фиш или, ако сте отбелязали поле АВТОМАТИЧНО, числата, генерирани от системата;
 • номера на фиша или генерирания от системата номер (при желание от участника за участие с автоматичен залог);
 • прогнозираните позиции и цифри за играта „Тото Джокер“, ако сте направили залог за нея;
 • стойността на залога;
 • стойността на квитанцията;
 • 24 буквено-цифров уникален баркод на квитанцията (по този номер може да проверите и дали имате печалба от игрите „Втори тото шанс“ на „Тото 2 - 6 от 49“, „Втори тото шанс“ на „Тото 2 - 5 от 35“ и „Втори тото шанс“ на „Тото 2 - 6 от 42“ - "Пари плюс").

Пазете квитанцията до тегленето на съответния тираж! Печалба се изплаща само срещу представяне на валидна квитанция за залог!

Можете да играете във всеки един тото пункт, в обекти на нашите партньори, обозначени със стикер СПОРТ ТОТО, или онлайн.

В тото пунктовете може да купите и талони за моментните лотарийни игри на Български спортен тотализатор. След като сте си избрал/а талон, изтривате скреч покритието на игралната/ите зона/и и разбирате дали и колко печелите веднага.

 

Може ли да участвам с един фиш няколко пъти в игрите на Български спортен тотализатор?

Да. Ако играете с постоянни числа, може да ползвате един и същи фиш, който давате на касиер-приемчика и той го пуска в терминалното устройство за обработка. Получавате квитанция за направен залог. 

Имате и възможността да играете с абонамент, ако нямате възможност да посещавате тото пункт всеки тираж. Необходимо е да маркирате някое от обозначенията в полето АБОНАМЕНТ на фиша – ,,+1“, „2“ или ,,5“. „+1“ означава, че залогът пропуска настоящия тираж и участва само в следващия тираж. Ако изберете който и да е от другите два варианта, избраната от вас комбинация (или всички комбинации, ако са повече от една) участва в два или пет последователни тиража, включително настоящия.

Важно е да знаете, че, в случай на абонаментно участие, печалби се изплащат след изтичане на последния, включен в абонамента, тираж.

 

Как мога да разбера резултатите от тегленията на печелившите комбинации в игрите на Български спортен тотализатор?

Най-лесният начин да разберете резултатите от тегленията на печелившите комбинации в игрите на Тото 2 е на интернет страницата на тотализатора – www.toto.bg. Резултатите от последното теглене може да намерите на началната страница на сайта (лява колона), но можете да намерите информация и за предишни тегления през менюто Печалби. Информацията на сайта се обновява до час след приключването на всяко теглене. Разбира се, възможно е понякога да има забавяне поради някаква техническа причина, но екипът полага усилия да я отстрани максимално бързо.

Резултатите от тегленията ги има и на информационни табла в тото пунктовете, а така също се публикуват в повечето ежедневници и информационни интернет сайтове.

Резултатите в игрите на Тото 1 се публикуват в понеделник сутрин на интернет страницата, а във вторник – в тото пунктовете и в повечето ежедневници и информационни интернет сайтове.

 

Кога квитанцията за направен залог е невалидна?

Квитанцията е невалидна, когато уникалният баркод е нечетим, когато е скъсана или увредена по друг начин, когато е фалшифицирана.

 

Къде мога да проверя дали талонът ми от моментна лотарийна игра на Спорт Тото е печеливш?

Това може да разберете веднага от наличната информация на самия талон относно условията, при които се определя печалба, а така също и какъв е нейният размер. Но, ако желаете да сте сигурен/на, може да проверите талона си във всеки един тото пункт или онлайн чрез въвеждане на кода за печалба тук.

 

В какви случаи талонът ми от моментна лотарийна игра на Спорт Тото може да бъде смятан за невалиден?

Талон се приема за невалиден и по него не се изплаща печалба във всеки един от следните случаи:

 • ако контролните код и номер на представения талон не са включени в официалния Опис за печалбите от играта;
 • ако е нарушена целостта на полето „не изтривай!“;
 • ако талонът е неистински, подправен, скъсан, фалшифициран;
 • ако липсват някои от поверителните знаци за достоверност.

 

От къде мога да си взема печалбата от игрите на Спорт Тото?
 • печалби до 200 лв. включително – от всеки тото пункт;
 • печалби от 200.01 лв. до 9999.99 лв. – от всеки клон на „Юробанк България“ АД срещу представяне на Искова форма, която може да бъде издадена във всеки тото пункт срещу представяне на валидна квитанция за залог или печеливш лотариен талон;
 • печалби над 10 000 лв. включително – изплащат се по банков път по посочена от вас лична банкова сметка, след като сте представили валидна квитанция за залог или печеливш лотариен талон в Централно управление на Български спортен тотализатор в дните понеделник и четвъртък от 14:00 до 17:00 ч. на адрес в гр. София 1618, ул. „Хайдушко изворче“ №28 (вход от ул. „Славия“).

Спечелените парични награди от игрите „Втори тото шанс“ на „Тото 2 - 6 от 49,“„Втори тото шанс“ на „Тото 2 - 5 от 35“ и „Втори тото шанс“ на „Тото 2 - 6 от 42“, независимо от размера им, се получават/обработват за получаване в Централно управление на Български спортен тотализатор в посочените по-горе дни и часове.

Спечелените предметни награди, както и парични награди в размер над 10 000 лв. от играта „Втори тото шанс“ на „Тото 2 - 6 от 49“ се получават/обработват за получаване в Централно управление на Български спортен тотализатор. Изплащането на парични печалби от играта „Втори тото шанс“ на „Тото 2 - 6 от 49“ в размер до 5 000 лв. се извършва във всеки от посочените по-долу административни офиси:

Софийска регионална дирекция
София 1618
ул. „Хайдушко изворче“ 28 (вход от ул. „Славия“)
тел.: 02/ 81 81 822
е-mail: rd_sofia@toto.bg
Югозападна регионална дирекция
Северозападна регионална дирекция
Благоевград
пл. „Македония“ 2
тел.: 073/ 88 47 03
е-mail:
rd_blagoevgrad@toto.bg
Офис – Монтана
ул. „Аспарух“ 8
тел.: 096/ 30 59 50
е-mail:
rd_montana@toto.bg
Офис – Плевен
ул. „Д. Константинов“ 23А
тел.: 064/ 80 14 84
е-mail:
rd_pleven@toto.bg
Южна централна регионална дирекция
Северна централна регионална дирекция
Пловдив
ул. „Абаджийска“ 25
тел.: 032/ 63 17 12
е-mail:
rd_plovdiv@toto.bg
Офис – Русе
бул. „Ген. Скобелев“ 48
тел.: 082/ 82 54 96
е-mail:
rd_ruse@toto.bg
Офис – Велико Търново
ул. „Баба Мота“ 13
тел.: 062/ 62 37 00
е-mail:
rd_veliko_tarnovo@toto.bg
Североизточна регионална дирекция
Югоизточна регионална дирекция
Варна
бул. „Мария Луиза“ 30
тел.: 052/ 62 06 84
е-mail:
rd_varna@toto.bg
Офис – Бургас
ул. „Калофер“ 10
тел.: 056/ 81 19 64
е-mail:
rd_burgas@toto.bg
Офис – Стара Загора
ул. „Армейска“ 5-А
тел.: 042/ 63 21 98
е-mail:
rd_stara_zagora@toto.bg

 

Кога мога да си взема печалба от игрите на Тото 1, Тото 2 и от моментните лотарийни игри?

Изплащането на печалбите от игрите на Тото 1 и Тото 2 започва в деня, следващ този на провеждане на тиража, и приключва в срок от 45 дни от тази дата.

Печалби от моментните лотарийни игри се изплащат до 45 дни след преустановяване на продажбата на талони за участие в играта, от която ви е печалбата.

 

Има ли риск да не ми бъде изплатена печалба?

Не! Печалбите са гарантирани от държавата.

 

Дължа ли някакви данъци върху печалбите си от Спорт Тото?

Не! Печалбите са освободени от държавни и местни данъци и такси.

 
Каква е стойността на залога за участие в игрите на Български спортен тотализатор?
 • „Тото 2 - 6 от 49“: 1.00 лв. за прогнозирани 6 числа в една област на фиша;
 • Тото 2 - 6 от 42“: 0.75 лв. за прогнозирани 6 числа в една област на фиша;
 • Тото 2 - 5 от 35“: 0.70 лв. за прогнозирани 5 числа в една област на фиша;
 • „Тото 2 - Зодиак“: 0.80 лв. за прогнозирани 5 числа и 1 зодия в една област на фиша;
 • „Тото 2 - Рожден ден“: 1.00 лв. за прогнозирани последните 2 цифри на календарна година, месец в годината, дата в избрания месец и ден в седмицата в една област на фиша;
 • Тото Джокер“: 0.20 лв. за прогнозирани 3 двойки позиции и цифри;
 • Тото 1 - 10 от 10“: 0.10 лв. за една колонка с 10 твърди предвиждания;
 • Тото 1 - 12 тип 1Х2“: 0.10 лв. за една колонка с 12 твърди предвиждания;
 • Тото 1 - 13 срещи“: 0.10 лв. за една колонка с 13 твърди предвиждания.

При участие със системи цената на направения залог се определя чрез умножаване на общия брой на комбинациите по единичната цена за комбинация.

Участието в игрите „Втори тото шанс“ на „Тото 2 - 6 от 49“, „Тото 2 - 5 от 35“ и "ТОТО2 - 6 от 42" е без допълнителен залог.

При извънредни и специални тиражи стойността на залога може да бъде различна. Тя се обявява предварително от Български спортен тотализатор.

Фишът е безплатен и с него може да участвате многократно.

Цената на 1 брой издадена квитанция е 0.05 лв.

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 54 - 05.07.2020
Печеливши числа
2 9 11 17 38 46
Джакпот
2 295 147.67 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 54 - 05.07.2020
1 Теглене
6 10 16 30 31
2 Теглене
1 5 7 13 32
 
Тираж 54 - 05.07.2020
Печеливши числа
5 8 17 21 24 34
Джакпот
738 807.16 лева
Тираж 54 - 05.07.2020
Печеливши числа
Година
4
Месец
11
Дата
10
Ден
2


Джакпот
3 812.77 лева

Тираж 54 - 05.07.2020
Печеливши числа
26 34 44 47 50
Печеливша зодия
7
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 54 - 05.07.2020
 
Печеливши позиции
6 7 9
Печеливши числа
7 7 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 54 - 05.07.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
1
4
2
5
1
6
x
7
x
8
x
9
1
10
x
11
2
12
2
13
x
Джакпот
1 388.23 лева
Тираж 54 - 05.07.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
2
4
2
5
2
6
x
7
1
8
x
9
1
10
1
11
x
12
x
Джакпот
1 986.80 лева
Тираж 54 - 05.07.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
1
3
2
4
2
5
x
6
1
7
2
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
9 юли 2020