60 години СПОРТ ТОТО 

 
60 години СПОРТ ТОТО
         

 

„60 години СПОРТ ТОТО“, първи тираж
Общ брой талони – 15 000 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,70
Обща сума на печалбите – 45 400 000 лв.,
от които:
     • 3 печалби по 1 000 000 лв.
До 40 печалби от един талон!

 

Печалби

Брой
печалби
Единична
печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби *
3 1 000 000 лв. 3 000 000 лв. 3
5 60 000 лв. 300 000 лв. 5
15 (5 000 лв. Х5) + (5 000 лв. Х5) + (1 000 лв. Х5)+ 5 000 лв. = 60 000 лв. 900 000 лв. 14
30 5 000 лв. 150 000 лв. 22
30 1 000 лв. Х5 = 5 000 лв. 150 000 лв. 23
600 1 000 лв. 600 000 лв.
518
600 (14 х 5 лв.) + (18 х 10 лв.) + (5 х 20 лв.) + (3 х 50 лв.) = 500 лв. 300 000 лв.
...
4 000 100 лв. 400 000 лв.
...
5 000 20 лв. Х5 = 100 лв. 500 000 лв.
...
6 000 10 лв. + 20 лв. + 20 лв. + 50 лв. = 100 лв. 600 000 лв.
...
30 000 50 лв. 1 500 000 лв.
...
30 000 10 лв. Х5 = 50 лв. 1 500 000 лв.
...
40 000 5 лв. + 5 лв. + 20 лв. + 20 лв. = 50 лв. 2 000 000 лв. ...
60 000 20 лв. 1 200 000 лв. ...
80 000 10 лв. + 10 лв. = 20 лв. 1 600 000 лв. ...
120 000 5 лв. + 5 лв. + 5 лв. + 5 лв. = 20 лв. 2 400 000 лв. ...
300 000 10 лв. 3 000 000 лв. ...
450 000 5 лв. + 5 лв. = 10 лв. 4 500 000 лв. ...
1 250 000 6 лв. 7 500 000 лв. ...
1 880 000 5 лв. 9 400 000 лв.
...
1 300 000 3 лв. 3 900 000 лв.  
1 126 283
 
45 400 000 лв.
...
  *Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 

Печалба от игрална зона „ИГРА 1“, се дължи:

  • ако символ или число от подзоната ПЕЧЕЛИВШИ СИМВОЛИ И ЧИСЛА е еднакъв със символ или число от подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА. В този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквия символ или еднаквото число в подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА.

Например, ако в някое от полетата на подзоната ПЕЧЕЛИВШИ СИМВОЛИ И ЧИСЛА се открие символ  (зала), а същият символ   (зала) се открие в някое от полетата на подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА и под него е изписана сумата „5 000 лв.“, печалбата е 5 000 лв.;

  • ако в някое от четирите полета МЕГА БОНУС на подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА се открие символ или число, еднакъв със символ или число от подзоната ПЕЧЕЛИВШИ СИМВОЛИ И ЧИСЛА, печалбата е сборът от всичките 40 (четиридесет) суми в лева, изписани в полетата на подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА, включително и тези, изписани в четирите полета МЕГА БОНУС.

Например, ако в някое от четирите полета МЕГА БОНУС на подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА се открие числото „60“, а същото число „60“ се открие и в някое от полетата на подзоната ПЕЧЕЛИВШИ СИМВОЛИ И ЧИСЛА, и в 40 (четиридесетте) полета на подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА са изписани суми, както следва: общо 14 суми по 5 лв., общо 18 суми по 10 лв., общо 5 суми по 20 лв. и общо 3 суми по 50 лв., тогава печалбата е равна на сбора от всички изписани суми: (14 х 5 лв. = 70 лв.) + (18 х 10 лв. = 180 лв.) + (5 х 20 лв. = 100 лв.) + (3 х 50 лв. = 150 лв.), общо 500 лв.;

  • ако в някое от полетата на подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА се открие символ , печалбата е сумата, изписана под него.

Например, ако в някое от полетата на подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА се открие символ  и под него е изписана сумата „100 лв.“, печалбата е 100 лв.;

  • ако в някое от полетата на подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА се открие символ , печалбата е петорната стойност на сумата в лева, изписана под него.

Например, ако в някое от полетата на подзоната ВАШИТЕ СИМВОЛИ И ЧИСЛА се открие символ  и под него е изписана сумата „20 лв.“, печалбата е 20 лв., умножено по 5, или общо 100 лв.

Печалба от игрална зона „Бонус 5 лв.“ се дължи, ако в някое от двете полета на зоната се открие числото „5“, като в този случай печалбата е 5 лв.

Печалба от игрална зона „Бонус 10 лв.“ се дължи, ако в полето на зоната се открие числото „10“, като в този случай печалбата е 10 лв.

Печалба от игрална зона „Бонус 20 лв.“ се дължи, ако в полето на зоната се открие числото „20“, като в този случай печалбата е 20 лв.

Печалба от игрална зона „Бонус 50 лв.“ се дължи, ако в полето на зоната се открие числото „50“, като в този случай печалбата е 50 лв.

Печалба от игрална зона „СПЕЦИАЛНА ИГРА“ се дължи, ако в полето на зоната в девет различни талона се открият букви, по една във всеки талон, със следния вид и брой: една буква „С“, една буква „П“, три букви „О“, една буква „Р“ и три букви „Т“, така че да се формира надписът „СПОРТ ТОТО“, като в тези случаи печалбата е 1 000 лв.

 

 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на СПОРТ ТОТО
подпомагаш развитието на спорта в България
и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 74 - 16.09.2018
Печеливши числа
12 14 21 27 43 49
Джакпот
6 864 904.18 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 74 - 16.09.2018
1 Теглене
7 10 11 21 30
2 Теглене
1 2 18 22 23
 
Тираж 74 - 16.09.2018
Печеливши числа
6 12 16 18 20 40
Джакпот
541 837.61 лева
Тираж 74 - 16.09.2018
Печеливши числа
Година
25
Месец
12
Дата
25
Ден
6


Джакпот
4 334.82 лева

Тираж 74 - 16.09.2018
Печеливши числа
4 24 27 39 49
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 74 - 16.09.2018
 
Печеливши позиции
3 5 6
Печеливши числа
6 2 9
Джакпот
Спечелен
Тираж 74 - 16.09.2018
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
1
11
1
12
x
13
x
Джакпот
1 100.72 лева
Тираж 74 - 16.09.2018
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
2
3
1
4
2
5
2
6
x
7
1
8
2
9
2
10
2
11
x
12
x
Джакпот
222.05 лева
Тираж 74 - 16.09.2018
Тото 1 - 10 от 10
1
x
2
x
3
1
4
1
5
1
6
2
7
x
8
2
9
x
10
1
Джакпот
1 182.65 лева
 
20 сеп 2018