Casino Deluxe 

 
Casino Deluxe
         
„Casino Deluxe“, първи тираж
Общ брой талони – 3 000 000
Цена на един талон – 10 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,36
Обща сума на печалбите – 18 432 000 лв.,
от които:
      • 1 печалба от 777 000 лв.
      • 2 печалби по 50 000 лв.
      • 3 печалби по 20 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби
Оставащи печалби
1
777 000 лв.
777 000 лв.
1
2
50 000 лв.
100 000 лв.
2
3
20 000 лв.
60 000 лв.
3
20
5 000 лв.
100 000 лв.
18
20
1000лв.х5=5000лв.
100 000 лв.
18
60
1 000 лв.
60 000 лв.
55
60
500лв.х2=1000лв.
60 000 лв.
56
50
500 лв.
25 000 лв.
200
100лв.+100лв.+100лв.+
100лв.+100лв.=500лв.
100 000 лв.
1000
100 лв.
100 000 лв.
2000
50лв.х2=100лв.
200 000 лв.
10 000
50 лв.
500 000 лв.
20 000
10лв.х5=50лв.
1 000 000 лв.
30 000
10лв.+15лв.+25лв.=50лв.
1 500 000 лв.
15 000
25 лв.
375 000 лв.
15 000
10лв.+15лв.=25лв.
375 000 лв.
20 000
20 лв.
400 000 лв.
20 000
10лв.х2=20лв.
400 000 лв.
20 000
10лв.+10лв.=20лв.
400 000 лв.
120 000
15 лв.
1 800 000 лв.
1 000 000
10 лв.
10 000 000 лв.
1 273 416
 
18 432 000 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Casino Deluxe“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако:
 
 • игрална зона „ИГРА 1 - ENGLISH ROULETTE“, след изтриване на полетата ВАШИТЕ ЧИСЛА и ПЕЧЕЛИВШО ЧИСЛО, някое от числата, изписани в полетата ВАШИТЕ ЧИСЛА, е еднакво с числото, изписано в полето ПЕЧЕЛИВШО ЧИСЛО. В този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в поле ВАШИТЕ ЧИСЛА. Например, ако в полето ПЕЧЕЛИВШО ЧИСЛО се открие числото 18 (осемнадесет), а в някое от седемте полета ВАШИТЕ ЧИСЛА се открие същото число 18 (осемнадесет) и под него е изписана сумата „777 000 лв.“, печалбата е 777 000 лв.;
 
 • игрална зона „ИГРА 2 - BLACK JACK“, след изтриване на полетата „РЪКА НА ДИЛЪРА“, „РЪКА 1“, „РЪКА 2“, „РЪКА 3“ и „РЪКА 4“, в някое от полета „РЪКА 1“, или „РЪКА 2“, или „РЪКА 3“, или „РЪКА 4“, се открият стилизирани изображения на игрални карти, сборът от стойностите, на които: 
  • е по-голяма от сборът на стойностите на картите, открити в полето „РЪКА НА ДИЛЪРА“. В този случай печалбата е сумата в лева, изписана под картите в полето с по-високата обща стойност. Например, ако в полето „РЪКА НА ДИЛЪРА“ се открият карти „9 (девет)“ и „Q (дама)“, общата стойност на които е равна на 19 (деветнадесет), а в полето „РЪКА 2“ се открият карти „10 (десет)“ и „K (поп)“, общата стойност, на които е равна на 20 (двадесет), а под тях е изписана сумата „20 000 лв.“, печалбата е 20 000 лв.;
  • е равен на 21 (двадесет и едно).  В този случай печалбата е сумата в лева, изписана в полето с тази обща стойност на картите, умножена по 5 (петкратната стойност на тази сума). Например, ако в полето „РЪКА 4“ се открият карти „10 (десет)“ и „А (асо)“, общата стойност, на които е равна на 21 (двадесет и едно), а под тях е изписана сумата „1000 лв.“, печалбата е 5000 лв.
Всяка стилизирана игрална карта, изобразена в полетата на зоната, има стойност, равна на изписаното в нея число, или стойност, отговаряща на изобразения в нея символ. Символ А (асо) има стойност равна на 11 (единадесет), символ К (поп) има стойност равна на 10 (десет), символ Q (дама) има стойност 10 (десет), символ J (вале) има стойност 10 (десет);
 
 • игрална зона „ИГРА 3 - SLOT MACHINE“, след изтриване на покритието на трите полета, разположени на всеки от обозначените четири реда, се открият три еднакви символа, разположени на един ред. В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана в дясно от тези еднакви символи, на същия ред. Например, ако на „РЕД 4“ в трите полета се открият символи и   и   , а в дясно от тях е изписана сумата „100 лв.“, печалбата е 100 лв.;
 
 • игрална зона „ИГРА 4 - DELUXE DICE“, след изтриване на покритието на полетата „ШАНС 1“, „ШАНС 2“, „ШАНС 3“, „ШАНС 4“ и „ШАНС 5“, в едно от тях се открият стилизирани символи на зарове, при които сборът от точките, изобразени на всеки от тях, е равен:
  • на 7 (седем), в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под тези символи на зарове, които формират този сбор. Например, ако в полето „ШАНС 1“ се открият символи на зарове -   и   , сборът от точките на които е 7 (седем), а под тях е изписана сумата „50 лв.“, печалбата е 50 лв.;
  • на 11 (единадесет), в този случай печалбата е сумата в лева, изписана в под тези символи на зарове, умножена по 2 (удвоената стойност на тази сума). Например, ако в поле „ШАНС 3“ се открият символи на зарове -   и  , сборът от точките на които е 11 (единадесет), а под тях е изписана сумата „500 лв.“, печалбата е 1 000 лв.;
 
 • игрална зона „ИГРА 5 - BONUS CHIPS“, след изтриване на покритието на полетата „BONUS 1“, „BONUS 2“,  „BONUS 3“ и „BONUS 4“, в едно поле се открие символ  . В този случай печалбата е сумата в лева, изписана под този символ. Например, ако в полето „BONUS 1“ се открие символ  и под него е изписана сумата „50 000 лв.“, печалбата е 50 000 лв.;
 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 8 23 25 34 38
Джакпот
Спечелен

Тото 2

5 от 35

Тираж 76 - 24.09.2023
1 Теглене
8 16 21 32 35
2 Теглене
4 9 14 20 24
 
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
2 3 5 8 14 17
Джакпот
429 753.59 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
Година
40
Месец
11
Дата
29
Ден
1


Джакпот
42 394.73 лева

Тираж 76 - 24.09.2023
Печеливши числа
5 8 20 22 36
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
 
Печеливши позиции
4 7 9
Печеливши числа
6 2 1
Джакпот
64 950.29 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
x
3
2
4
2
5
x
6
2
7
1
8
x
9
x
10
1
11
x
12
x
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
x
6
1
7
1
8
1
9
1
10
x
11
x
12
2
Джакпот
2 298.20 лева
Тираж 76 - 24.09.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
x
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
28 сеп 2023