Шампионска кръстословица 

 
Шампионска кръстословица
         

 

„Шампионска кръстословица“, първи тираж
Общ брой талони – 5 000 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,94
Обща сума на печалбите – 15 200 000 лв.,
от които:
     • 1 печалби по 500 000 лв.
     • 2 печалби по 150 000 лв.
     • 3 печалби по 50 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби от група
Оставащи печалби*
1
500 000 лв.
500 000 лв.
1
2
150 000 лв.
300 000 лв.
1
3
50 000 лв.
150 000 лв.
0
40
5 000 лв.
200 000 лв.
1
100
1 000 лв.
100 000 лв.
3
5 000
100 лв.
500 000 лв.
...
15 000
30 лв.
450 000 лв.
...
10 000
25 лв.
250 000 лв.
...
10 000
5 лв. + 10 лв. + 10 лв. = 25 лв.
250 000 лв.
...
50 000
20 лв.
1 000 000 лв.
...
50 000
5 лв. + 5 лв. + 10 лв. = 20 лв.
1 000 000 лв.
...
50 000
15 лв.
750 000 лв.
...
50 000
5 лв. + 10 лв. = 15 лв.
750 000 лв.
...
260 000
10 лв.
2 600 000 лв.
...
400 000
6 лв.
2 400 000 лв.
...
800 000
5 лв.
4 000 0000 лв.
...
1 700 146
 
15 200 000 лв.
 
  *Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Шампионска кръстословица“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш ако след изтриване на покритието на игрални зони:
 
 • „Вашите букви“ и „Кръстословица 1“, при спазване на действия със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната  „Кръстословица 1“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в зоната „Вашите букви“ се открие буквата „К“, в полетата на зоната „Кръстословица 1“ се изтриват (маркират) всички изписани букви „К“. В случай, че при спазване на тези действия разкритите съвпадащи букви в полетата на зоната „Кръстословица 1“ образуват комбинации, които съставят от три до петнадесет включително „завършени думи“, се дължи печалба, описана в ЛЕГЕНДА на печалбите към „Кръстословица 1“ на лицето на всеки талон за играта, както следва:
  • за 3 завършени думи – 5 лв.;
  • за 4 завършени думи – 6 лв.;
  • за 5 завършени думи – 10 лв.;
  • за 6 завършени думи – 15 лв.;
  • за 7 завършени думи – 20 лв.;
  • за 8 завършени думи – 25 лв.;
  • за 9 завършени думи – 30 лв.;
  • за 10 завършени думи – 100 лв.;
  • за 11 завършени думи – 1 000 лв.;
  • за 12 завършени думи – 5 000 лв.;
  • за 13 завършени думи – 50 000 лв.;
  • за 14 завършени думи – 150 000 лв.;
  • за 15 завършени думи – 500 000 лв.
 
 • „Вашите букви“ и „Кръстословица 2“, при спазване на действия със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната  „Кръстословица 2“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в зоната „Вашите букви“ се открие буквата „А“, в полетата на зоната „Кръстословица 2“ се изтриват (маркират) всички изписани букви „А“. В случай, че при спазване на тези действия разкритите съвпадащи букви в полетата на зоната „Кръстословица 2“ образуват комбинации, които съставят от три до шест включително „завършени думи“, се дължи печалба, описана в ЛЕГЕНДА на печалбите към „Кръстословица 2“ на лицето на всеки талон за играта, както следва:
  • за 3 завършени думи – 5 лв.;
  • за 4 завършени думи – 10 лв.;
  • за 5 завършени думи – 20 лв.;
  • за 6 завършени думи – 100 лв.;
 
 • „Вашите букви“ и „Кръстословица 3“, при спазване на действия със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната  „Кръстословица 3“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в зоната „Вашите букви“ се открие буквата „И“, в полетата на зоната „Кръстословица 3“ се изтриват (маркират) всички изписани букви „И“. В случай, че при спазване на тези действия разкритите съвпадащи букви в полетата на зоната „Кръстословица 3“ образуват комбинации, които съставят от три до шест включително „завършени думи“, се дължи печалба, описана в ЛЕГЕНДА на печалбите към „Кръстословица 3“ на лицето на всеки талон за играта, както следва:
  • за 3 завършени думи – 5 лв.;
  • за 4 завършени думи – 10 лв.;
  • за 5 завършени думи – 20 лв.;
  • за 6 завършени думи – 100 лв.

 

По смисъла на горното „завършена дума“ е всяка: която е съставена от комбинация от най-малко 3 /три/ съвпадащи букви и/или символ/и  ; която е съставена от комбинация от непрекъснато подредени хоризонтално или вертикално букви и/или символ/и  , четени в последователност от ляво на дясно или от горе на долу; която е съставена единствено и само от комбинация от букви, налични в зоната „Вашите букви“ и/или символ/и  ; при която, непосредствено преди първата и след последната й буква или символ  , няма друга буква или символ  .

Символ   в полетата на зоните „Кръстословица 1“, „Кръстословица 2“ и „Кръстословица 3“ замества съответната липсваща буква на същото място, така че да бъде съставена „завършена дума“.

 

 • „Вашите букви“ и „Бонус дума 1“, при спазване на действия със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Твоите букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната „Бонус дума 1“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в зоната „Вашите букви“ се открие буквата „В“, в полетата на зоната „Бонус дума 1“ се изтриват (маркират) всички изписани букви „В“. В случай, че при спазване на тези действия всички букви и в шестте полета на зоната „Бонус дума 1“ съвпадат с букви от зоната „Вашите букви“, така че да образуват цяла дума, печалбата е сумата в лева, изписана в полета „ПЕЧАЛБА“, разположено непосредствено в дясно на зоната „Бонус дума 1“;
 •  „Вашите букви“ и „Бонус дума 2“, при спазване на действия със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната „Бонус дума 2“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в зоната „Вашите букви“ се открие буквата „Е“, в полетата на зоната „Бонус дума 2“ се изтриват (маркират) всички изписани букви „Е“. В случай, че при спазване на тези действия всички букви и в петте полета на зоната „Бонус дума 2“ съвпадат с букви от зоната „Вашите букви“, така че да образуват цяла дума, печалбата е сумата в лева, изписана в полета „ПЕЧАЛБА“, разположено непосредствено в дясно на зоната „Бонус дума 2“;
 • „Вашите букви“ и „Бонус дума 3“, при спазване на действия със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната „Бонус дума 3“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в зоната „Вашите букви“ се открие буквата „Д“, в полетата на зоната „Бонус дума 3“ се изтриват (маркират) всички изписани букви „Д“. В случай, че при спазване на тези действия всички букви и в четирите полета на зоната „Бонус дума 3“ съвпадат с букви от зоната „Вашите букви“, така че да образуват цяла дума, печалбата е сумата в лева изписана в полета „ПЕЧАЛБА“, разположено непосредствено в дясно на зоната „Бонус дума 3“;

Символ  , изобразен в полетата на зоните „Бонус дума 1“, „Бонус дума 2“ и „Бонус дума 3“, замества съответната липсваща буква на същото място, така че да бъде съставена цяла бонус дума.

 

Всяко от зоните „Кръстословица 1“, „Кръстословица 2“, „Кръстословица 3“, „Бонус дума 1“, „Бонус дума 2“,  „Бонус дума 3“ е отделна игрална зона и във всяка се играе поотделно.

 

 • „Бързи пари“, ако в полето на зоната се открие изписана сума в лева, като в този случай, печалбата е изписаната сума в лева. Например, ако в полето на зоната се открие изписана сумата „5 000 лв.“, печалбата е 5 000 лв.

 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на СПОРТ ТОТО
подпомагаш развитието на спорта в България
и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
10 15 18 23 25 35
Джакпот
3 143 252.16 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 77 - 29.09.2022
1 Теглене
2 17 24 27 31
2 Теглене
5 7 25 30 32
 
Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
3 6 11 15 17 34
Джакпот
1 117 830.26 лева
Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
Година
80
Месец
5
Дата
31
Ден
7


Джакпот
9 005.25 лева

Тираж 77 - 29.09.2022
Печеливши числа
11 21 23 27 41
Печеливша зодия
5
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 77 - 29.09.2022
 
Печеливши позиции
2 4 9
Печеливши числа
2 2 4
Джакпот
Спечелен
Тираж 76 - 25.09.2022
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
2
4
2
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
13
1
Джакпот
15 906.54 лева
Тираж 76 - 25.09.2022
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
x
4
x
5
x
6
x
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
Джакпот
25 032.60 лева
Тираж 76 - 25.09.2022
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
x
9
2
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
2 окт 2022