Спечелил участник от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Русе 

 
Спечелил участник от проведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Русе
         
Дата на публикуване: 11.06.2019 г.
Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 21.05.2019 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № 120/22.04.2018 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № 149/22.05.2019 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда със застроена площ 84.40 кв. м., с административен адрес гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ № 108, вх. 3, ет. 1, ап. 3, „Декра-Строй“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК  117684931, със седалище и адрес на управление в гр. Русе 7005, „Ц. Церковски“ № 6, представлявано от Красимир Стефанов Атанасов, в качеството му на управител, при месечна наемна цена за обекта – 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.
Заповед № 149/22.05.2019г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
 
 
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 8 - 26.01.2020
Печеливши числа
3 16 26 32 38 43
Джакпот
2 000 000.00 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 8 - 26.01.2020
1 Теглене
4 7 16 17 26
2 Теглене
6 15 16 21 22
 
Тираж 8 - 26.01.2020
Печеливши числа
1 10 20 26 33 42
Джакпот
1 014 317.44 лева
Тираж 8 - 26.01.2020
Печеливши числа
Година
17
Месец
10
Дата
22
Ден
5


Джакпот
5 076.58 лева

Тираж 8 - 26.01.2020
Печеливши числа
2 4 44 46 47
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 8 - 26.01.2020
 
Печеливши позиции
5 6 8
Печеливши числа
0 5 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 8 - 26.01.2020
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
2
4
1
5
2
6
x
7
x
8
x
9
x
10
1
11
2
12
x
13
1
Джакпот
19 332.04 лева
Тираж 8 - 26.01.2020
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
2
7
2
8
1
9
x
10
1
11
x
12
1
Джакпот
761.93 лева
Тираж 8 - 26.01.2020
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
x
4
1
5
x
6
2
7
2
8
1
9
x
10
x
Джакпот
274.80 лева
 
30 яну 2020