Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с. Щръклево 

 
Спечелил участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в с. Щръклево
         
Дата на публикуване: 25.06.2019 г.
 
Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 28.05.2019 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № 119/22.04.2018 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № 156/31.05.2019 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на имот – частна държавна собственост, представляващ сграда /тото-пункт/ – масивна, едноетажна, със застроена площ 47 кв. м., с административен адрес обл. Русе, общ. Иваново, с. Щръклево, ул. „Тракия“ № 16, ЕТ „Маргарит Рачев-Мистелла-Вет“, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 827234761, със седалище и адрес на управление в гр. Русе 7004, ул. „Родопи“ № 4, вх. 3, ет.5, представлявано от Маргарит Рачев Маринов, физическото лице-търговец, при месечна наемна цена за обекта – 83.33 лв. /осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки/, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.
Заповед № 156/31.05.2019г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 67 - 22.08.2019
Печеливши числа
23 24 26 34 40 47
Джакпот
5 015 465.22 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 67 - 22.08.2019
1 Теглене
8 9 12 16 17
2 Теглене
12 21 26 30 33
 
Тираж 67 - 22.08.2019
Печеливши числа
1 2 10 33 40 42
Джакпот
551 030.34 лева
Тираж 67 - 22.08.2019
Печеливши числа
Година
47
Месец
9
Дата
21
Ден
3


Джакпот
23 198.72 лева

Тираж 67 - 22.08.2019
Печеливши числа
11 12 15 16 32
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 67 - 22.08.2019
 
Печеливши позиции
2 3 7
Печеливши числа
8 8 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 66 - 18.08.2019
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
1
4
1
5
2
6
x
7
1
8
x
9
2
10
x
11
2
12
1
13
2
Джакпот
5 396.59 лева
Тираж 66 - 18.08.2019
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
x
12
2
Джакпот
129.60 лева
Тираж 66 - 18.08.2019
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
x
4
1
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
2
Джакпот
Спечелен
 
25 авг 2019