Правила за обработка на лични данни 

 
Правила за обработка на лични данни
         


Правила за защита на личните данни на участниците в лицензираните и организирани игри по Закона за хазарта от ДП „Български спортен тотализатор“


                  Правилата за защита на личните данни /наричани по-долу само Правила/та/, се отнася до обработването на лични данни на физически лица за целите на участие и получаване на парични и предметни печалби от организираните от ДП БСТ игри – наземно и онлайн /чрез регистрация на уебсайт www.toto.bg/.
                  Правилата са съобразени с изискванията на Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент относно защитата на данните”), Закона за защита на личните данни, Закона за хазарта, Закона за мерките срещу изпиране на пари, подзаконовите актове по прилагането на тези закони, в т.ч. и правилата на Държавната комисия по хазарта.

1.    Администратор на лични данни:
             Обработващ личните данни е Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ /ДП БСТ/, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202766380, със седалище и адрес на управление: гр. София – п.к. 1618, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 и с офиси и тотопунктове /обекти за приемане на залози и продажби на удостоверителни знаци/, находящи се на територията на страната - http://toto.bg/offices.
Предмета и целите на дейност на ДП БСТ са посочени в Закона за хазарта, обн. ДВ. бр.26 от 30 Март 2012г., с изм. и Устройствен правилник на ДП „Български спортен тотализатор“, Приет с ПМС № 163 от 02.08.2000 г. и обн. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000г., с изм.   

2.    Видове обработвани лични данни:
              За целите на предоставяните от ДП БСТ услуги, същият събира и обработва лични данни, с цел да спази възникнало за него законово задължение, за сключване и/или изпълнение на договор /в т.ч. и договор, сключван при общи условия/, въз основа на законен интерес или с изричното и информирано съгласие на лицето, чиито лични данни се обработват. Без тези данни, предлаганите от нас игри и услуги е невъзможно да бъдат ползвани.
             В зависимост от игрите и/или услугите, ДП БСТ може да събира и/или обработва следната информация за физическите лица:
             2.1.    три имена /или имена по документ за самоличност/ - установяване на самоличност, с цел изпълнение на изисквания по Закон за хазарта, Закон за мерките за пране на пари, Закон за облагане доходите на физическите лица, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите; изпълнение на задължения при и по повод участието в игрите;
             2.2.    идентификационен номер /ЕГН, ЛНЧ или друг идентифициращ номер/ - установяване на самоличност, с цел изпълнение на изисквания по Закон за хазарта, Закон за мерките за пране на пари, Закон за облагане доходите на физическите лица, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите; изпълнение на задължения при и по повод участието в игрите;
              2.3.    гражданство - установяване на самоличност, с цел изпълнение на изисквания по Закон за хазарта, Закон за мерките за пране на пари, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите; изпълнение на задължения при и по повод участието в игрите;
               2.4.    постоянен адрес - установяване на самоличност, с цел изпълнение на изисквания по Закон за хазарта, Закон за мерките за пране на пари, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите; изпълнение на задължения при и по повод участието в игрите;
               2.5.    данни за лична карта /или друг документ за самоличност/ - установяване на самоличност, с цел изпълнение на изисквания по Закон за хазарта, Закон за мерките за пране на пари, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите; изпълнение на задължения при и по повод участието в игрите;
                2.6.    телефонен номер – осъществяване на контакти с участник, в организираните от ДП БСТ игри, съобразно реда, посочен в съответните правила на игрите;
                2.7.    банкова карта и/или сметка - установяване на самоличност, с цел изпълнение на изисквания по Закон за хазарта, Закон за мерките за пране на пари, Закон за облагане доходите на физическите лица, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите; изпълнение на задължения при и по повод участието в игрите, в т.ч. извършване на залог, изплащане на печалба;
                2.8.    електронни идентификатори /в т.ч., но не само адрес на електронна поща, потребителско име и парола/, IP адрес - локализиране местоположението на участника с цел изпълнение на изисквания по Закон за хазарта, Закон за мерките за пране на пари, Закон за облагане доходите на физическите лица, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите; разпознаване; верифициране; създаване и ползване на потребителски акаунт за игрите и услугите на ДП БСТ; осъществяване на контакти с участник, в организираните от ДП БСТ игри, съобразно реда, посочен в съответните правила на игрите; изпращане на електронни съобщения във връзка с участието в игрите, организирани от ДП БСТ, в т.ч. потвърждение на регистрацията;
               2.9.    данни за всички направени онлайн залози и изплатени печалби – установяване на самоличност, с цел изпълнение на изисквания по Закон за хазарта, Закон за мерките за пране на пари, Закон за облагане доходите на физическите лица, Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите; изпълнение на задължения при и по повод участието в игрите, в т.ч. извършване на залог, изплащане на печалба, рекламации;
2.10.    записи от телефонни разговори, видеокамери, данни чрез електронни съобщения, в т.ч. ел. поща. – обслужване, подобряване на обслужване, осигуряване на сигурност на физическите лица и материалните активи

В случай че физическо лице бъде идентифицирано като печеливш участник, то неговите имена и/или адрес, и/или кадри и/или снимки с образът му, могат да бъдат публично оповестени със изричното негово съгласие за това.
Имената на физическото лице, телефонът и електронната поща, могат да бъдат ползвани за целите на директен маркетинг, когато бъде получено изрично съгласие от физическо лице за това.

С изключение на случаите,, когато личните данни се обработват в изпълнение на нормативен акт, при наличие на законен интерес или в изпълнение на договор /или при предприемане на действия по сключването на такъв/, личните данни се обработват въз основа на изрично съгласие на субекта на данни, което може да бъде оттеглено по всяко време. Усилията за оттегляне на това съгласие са същите като при неговото предоставяне. Освен ако изрично не е посочено друго, съгласието се приема за дадено по отношение на всички игри и услуги, организирани/предоставяни от ДП БСТ.

3.    Източници на данни:
ДП БСТ събира горепосочените лични данни по следните начини:
              3.1.    Информация, която се предоставя от физическото лице;
              3.2.    Информация, която се предоставя от трети лица;
              3.3.    Информация, която получаваме при участието в игрите и използването на услугите ни от страна на физическото лице;
              3.4.    Други източници.
        Преди да бъдат предоставени данни от трето лице за дадено физическо лице, първото следва да се увери, че е информирал за това физическото лице, чиито данни се предоставят и има неговото съгласие или друго законосъобразно основание да го направи. Също така е необходимо физическото лице, чиито данни се предоставят, да бъде запознаете с настоящата информация, приложима относно обработването и защитата на неговите данни от ДП БСТ. В случай, че бъде установено, с или без съдействието на компетентните органи, че данни за трето лице са предоставени без наличието на законосъобразно основание или без съгласието на техния субект (когато те се обработват на основание съгласие) или по друг незаконосъобразен начин, ДП БСТ ще заличи личните данни, като положи всички възможни усилия незабавно да уведоми за това субекта на тези данни.

4.    Обработка на личните данни:
Обработването на лични данни както и приключването на тази обработка и унищожаването им, се извършва при спазване нормативните за това изисквания, както и съгласно разработените и приети от управителния орган на предприятието вътрешни правила, описани в Инструкция за техническите и организационни мерки за защита на личните данни в ДП „Български спортен тотализатор“.
Обработката и съхранение на лични данни се извършва при осигуряване на тяхната персонална, физическа, документална и криптографска защита.

5.    Срок на обработка на личните данни:
              5.1. 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
              5.2. 2 години от звукозаписа от телефонен разговор или от преустановяване излъчването на снимки/кадри в медия;
              5.3. 45 дни от запис при видеонаблюдение;
              5.4. лични данни за физически лица, на които са изплатени печалби от организираните от ДП БСТ игри, ще бъдат запазен за срок не по-дълъг от 30 години, считано от годината, следваща годината на предоставяне на печалбата поради следните причини:
              - за да можем да удовлетворим искания за предоставяне на информация от физическото лице или компетентен орган;
              - за да можем да отговорим на въпроси и рекламации;
              - за да можем да докажем изпълнението на поетите от нас ангажименти към вас;
              - за да изпълним предвидените спрямо ДП БСТ законови задължения относно съхранение на данните за печелившите участници и документите за извършените сделки и операции, както и документите, свързани с установяване и поддържане на търговски или професионални отношения;
              - за осъществяване на наши легитимни интереси.
        Личните данни, основанието за обработването на които е отпаднало, както и при приключване на обработването им, се унищожават или анонимизират в тридневен срок, от възникване на обстоятелството, изискващо това, или в срока, указан от компетентния орган.
Съхранението и обработването на лични данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо, когато изтриването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или технически причини. Тук се включват случаи на възникнали съдебни или други спорове, свързани с правоотношенията между физическо лице и ДП БСТ, промяна в нормативните изисквания относно съхранението на конкретен вид информация и други обективни причини, които налагат забавяне на изтриването на данните.

6.    Предоставяне на лични данни на трети лица:
ДП БСТ няма да предоставя личните данни на трети лица, освен на посочените по-долу получатели/категории получатели и ако е налице едно от следните обстоятелства:
              6.1.    Държавна комисия по хазарта, Национална агенция за приходите, Държавна агенция „Национална сигурност“ - в изпълнение на нормативно установени изисквания и задължения, свързани с провежданите хазартни игри. Тези органи имат право да получават информация относно регистрираните потребители, направените залози, изплатени печалби, както и други данни, в предвидените от закона случаи и форма;
              6.2.    Банки, платежни институции, дружества за пощенски парични преводи, идентифицирани конкретно в съответните правила за организиране и провеждане на игрите – в изпълнение на изискванията и задълженията за извършване на залози и изплащане на печалби;
              6.3.    Доставчици на системи/услуги за осигуряване на игрите, управление и поддръжка на дейността и качеството на услугите, вкл. такива, свързани с информационните технологии, с които имаме сключен договор (напр. доставчици на ЦКС, ИТ, доставчици на софтуерни продукти, доставчици на компютърна поддръжка, доставчици на предметни награди, и др.) – в изпълнение на изискванията и задълженията за поддръжка нормативно установените функционалности на системата, идентифициране на участниците, извършване на залози, определяне на резултати и изплащане на печалби;
              6.4.    Държавни органи/институции, лица с публични функции, регулатори и надзорни органи (в т.ч. ММС, ДКХ, НАП, ДАНС, органи на съда, прокуратурата и следствието, КЗП, КЗК, КЗЛД и др.), ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за: изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер; при отговор по отправено запитване от страна на принципала, надзорен орган, регулатор или друга държавна институция във връзка или по повод на изпълнение на законоустановените й функции или инициирана проверка, жалба, ревизия и др.; разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, пране на пари, финансиране на тероризъм, технически проблеми или такива, свързани със сигурността; при упражняване на представителни функции – на съответните представители по закон или по пълномощие; предприемане на мерки за защита правата и собствеността на ДП БСТ, осигуряване безопасността на участниците в игрите ни или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.
Когато не е налице някое от предходните основания за обработване, споделяме лични данни на физически лиза с дружества, организации или външни лица, различни от гореописаните, само когато имаме съгласието на физическото лице за това.

7.    Права на физическите лица, чиито данни се обработват:
             7.1.    На достъп до предоставените от физическите лица на ДП БСТ лични данни и правото те да изискват коригиране и актуализиране на съхраняваните техни лични данни; Това може да направите като бъде подадено заявление на следния ел. адрес: bst@toto.bg или в централния офис на ДП БСТ – адрес на седалище и управление, а така също и самостоятелно от физическото лице чрез достъп до потребителския си профил в сайта на ДП БСТ. Предоставяните от физически лица лични данни следва да са актуални;
             7.2.    Физическо лице има право да оттегли по всяко време предоставеното от него съгласие за обработване и съхранение на личните му данни в случаите, в които те се обработват само на основание „съгласие“;
             7.3.    Физическо лице има право да подаде искане за изтриване на негови лични данни, които се съхраняват и обработват от ДП БСТ, в случаите, в които е отпаднало основанието за обработването им;
             7.4.    Физическо лице има право да поиска ограничаване на съхранението и обработването на личните му данни от ДП БСТ и да направите възражение срещу обработването;
             7.5.    Физическо лице има право да получи негови лични данни, които е предоставило на ДП БСТ, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато данните се обработват въз основа на негово съгласие или в изпълнение на сключен договор между вас и ДП БСТ. При повече от едно поискано копие, ДП БСТ може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи;
             7.6.    Физическо лице има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, ако смята, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от ДП БСТ.
Посочените права на физическите лица не е основание да се изисква изтриване или заличаване на данни, които по закон или при легитимен интерес ДП БСТ е длъжно да съхранява, обработва и предоставя на компетентни органи такива данни. При изтриване/заличаване на данни, ДП БСТ продължава да обработва само тези данни, които са необходими с цел изпълнение на негови законни задължения.

ДП БСТ ще отговори на всяко основателно искане, без излишно забавяне, в рамките на 30 дни от получаването му или ако някакви причини възпрепятстват спазването на този срок (например: сложност, нужда от съдействие от страна на трето лице или броя на искания), може да удължим този период и ще обясним причините за това.
Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно.

Всяко физическо лице може да се обръща към длъжностното лице по защита на данните - Георги Димитров (Експерт ЗЛД) по всички въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни и с упражняването на вашите права съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни на адрес: personal_data@toto.bg или на телефон +359876468570.

8.    Актуализация на настоящите правила:
ДП БСТ периодично ще актуализира текста на настоящите Правила, с цел да осигури максимално актуална и точна информация относно обработването на лични данни на физическите лица в съответствие с нормативната уредба и изискуемите се съгласно тях вътрешни правила на предприятието. Всяка промяна ще бъде обявена на интернет страницата на ДП БСТ: www.toto.bg, а когато е възможно, ще бъде съобщавана и чрез електронна поща.

 

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 30 - 18.04.2021
Печеливши числа
9 12 16 35 36 49
Джакпот
2 870 727.51 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 30 - 18.04.2021
1 Теглене
4 12 23 31 32
2 Теглене
11 16 25 32 33
 
Тираж 30 - 18.04.2021
Печеливши числа
9 14 19 25 33 36
Джакпот
300 678.37 лева
Тираж 30 - 18.04.2021
Печеливши числа
Година
5
Месец
10
Дата
1
Ден
7


Джакпот
8 561.66 лева

Тираж 30 - 18.04.2021
Печеливши числа
5 15 26 40 45
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 30 - 18.04.2021
 
Печеливши позиции
2 3 8
Печеливши числа
9 2 4
Джакпот
44 483.63 лева
Тираж 30 - 18.04.2021
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
x
4
1
5
2
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
x
Джакпот
Спечелен
Тираж 30 - 18.04.2021
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
1
4
1
5
x
6
2
7
1
8
x
9
1
10
x
11
x
12
2
Джакпот
7 046.00 лева
Тираж 30 - 18.04.2021
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
1
4
2
5
2
6
x
7
2
8
1
9
1
10
2
Джакпот
1 512.50 лева
 
БНТ
22 апр 2021